WYKONAWCY

dr hab. Ali­cja Gro­nau-Osińska

Kom­po­zy­torka, teo­re­tyk muzyki i peda­gog. Absol­wentka Aka­de­mii Muzycz­nej im. F. Cho­pina w War­sza­wie (Teo­ria muzyki pod kie­run­kiem prof. Witolda Rudziń­skiego, Kom­po­zy­cja w kla­sie prof. Mariana Bor­kow­skiego). Pod­czas stu­diów była sty­pen­dystką Mini­ster­stwa Kul­tury i Sztuki (dwu­krot­nie) oraz lau­re­atką sty­pen­dium arty­stycz­nego im. Waw­rzyńca Żuław­skiego (ZAiKS). W 1981 otrzy­mała Nagrodę Rek­tora za wyniki w nauce. W latach 1982–1995 uzu­peł­niała wykształ­ce­nie pod­czas kur­sów kom­po­zy­tor­skich orga­ni­zo­wa­nych przez PTMW (Rydzyna, Radzie­jo­wice, Kazi­mierz Dolny), warsz­ta­tów peda­go­gicz­nych pod kie­run­kiem Insty­tutu Dalcroze’a (Genewa, Zako­pane) i z zakresu teo­rii muzyki (pro­gram Tem­pus, Muzy­ko­lo­gia UW). W 2000 ukoń­czyła Pody­plo­mowe Stu­dia Teo­rii Muzyki AMFC. W latach 1974–86 czło­nek Eks­pe­ry­men­tal­nego Warsz­tatu Ryt­miki w Insty­tu­cie Peda­go­giki Muzycz­nej AMFC i współ­pra­cow­nik Bar­bary Tur­skiej i Sza­bolca Esz­tény­iego. Od 1983 peda­gog UMFC: 1987 — asy­stent, 1990 — star­szy asy­stent, 1997 — uzy­skuje kwa­li­fi­ka­cje I st. w dzie­dzi­nie kom­po­zy­cji, 2000 — adiunkt, od 2008 dok­tor habi­li­to­wany sztuk muzycz­nych w dzie­dzi­nie kom­po­zy­cji. Ponadto gościnny wykła­dowca Pomor­skiej Aka­de­mii Peda­go­gicz­nej w Słup­sku, Uni­wer­sy­tetu Zie­lo­no­gór­skiego, Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, a także Iasi Uni­ver­sity of Arts (Rumu­nia) oraz Inter­na­tio­nal The­atre Insti­tut (Mona­chium, Niemcy) a także Uni­ver­si­dad de Chile, San­tiago de Chile (Chile), Insti­tuto de Música, Pon­ti­fi­cia Uni­ver­si­dad Cató­lica de Val­pa­ra­íso (Chile) oraz sze­regu kur­sów i warsz­ta­tów na tere­nie Pol­ski. Od 1998 sekre­tarz Pody­plo­mo­wych Stu­diów Teo­rii Muzyki AMFC, od 2000 także Pody­plo­mo­wych Stu­diów Kom­po­zy­cji. W roku 2008 zostaje kie­row­ni­kiem PSTM i PSK, a w roku 2009 Stu­diów Dok­to­ranc­kich. Od roku 2001 kie­ruje Pra­cow­nią Muzyki Pol­skiej XX i XXI w. w Kate­drze Kom­po­zy­cji UMFC, a od 2002 jest człon­kiem Kapi­tuły Nagrody Prze­my­słu Fono­gra­ficz­nego „Fryderyk”.

Jest autorką 12 utwo­rów orkie­stro­wych, 11 kame­ral­nych (instru­men­tal­nych), 7 solo­wych, 8 wokal­nych, 6 wokalno-instrumentalnych (orkie­stro­wych i kame­ral­nych), 7 mul­ti­me­dial­nych i 1 opery. Jej utwory wyko­ny­wane były w kraju i za gra­nicą, m.in. na takich festi­wa­lach, jak: Mło­dzi Muzycy Mło­dym Słu­cha­czom, Mię­dzy­na­ro­dowe Forum Mło­dych Kom­po­zy­to­rów, Gdań­skie Spo­tka­nia Mło­dych Kom­po­zy­to­rów „Droga”, War­szaw­skie Dni Muzyki, Zamoj­skie Dni Muzyki, „War­szaw­ska Jesień” (kon­certy towa­rzy­szące), Byd­go­ski Festi­wal Muzyczny, Labo­ra­to­rium Muzyki Współ­cze­snej, „New Works In Opera and Music The­ater” Mona­chium (Niemcy), 7th Euro­pean Youth Music Festi­val Bern (Szwaj­ca­ria), Muzyczne Por­trety Kom­po­zy­to­rów oraz na kon­cer­tach: “Con­certo Avenna pre­zen­tuje”, kon­certy Kate­dry Kom­po­zy­cji AMFC, Sym­po­zja Kom­po­zy­tor­skie AMFC, Diver­ti­mento Cham­ber Youth Orche­stra — Ottawa (Kanada), VIP — Pre­miera Opery na Zamku w Szcze­ci­nie, VI Festi­val Inter­na­tio­nal de Música Con­tem­po­ránea Dar­win Var­gas, Val­pa­ra­iso (Chile), Viñia del Mar (Chile), Muzyczne Por­trety Kom­po­zy­to­rów, War­szaw­skie Spo­tka­nia Muzyczne. Posiada w dorobku fono­gra­ficz­nym cztery płyty CD oraz płytę DVD.

Jest lau­re­atką sze­regu nagród kom­po­zy­tor­skich: 1987 — wyróż­nie­nia na Kon­kur­sie Mło­dych Kom­po­zy­to­rów ZKP w War­sza­wie za Pen­tar­chię na orkie­strę kame­ralną; 1992 — IV nagrody (I nie przy­znano) na Kon­kur­sie Kom­po­zy­tor­skim „Gdańsk 1992″ zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Schola Can­to­rum Geda­nen­sis za Miron­czar­nie II na chór mie­szany a cap­pella; 1992 — I nagrody na Kon­kur­sie Mło­dych Kom­po­zy­to­rów im. T. Bairda w War­sza­wie za Okna na 23 instru­menty smycz­kowe; 2001 — I nagrody na Kon­kur­sie Kom­po­zy­tor­skim „Muzyka ogro­dowa” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Ogród Bota­niczny UJ w Kra­ko­wie za utwór Pobły­ski na sopran i orkie­strę kame­ralną; 2001 — I nagrody na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Kom­po­zy­tor­skim im. I. Spas­sova w Płow­diw (Buł­ga­ria) za Invo­ca­zione — sin­fo­nia vocale na chór mie­szany a cap­pella; 2001 — Nomi­na­cji płyty XXIth Cen­tury Polish Cho­ral Music (Acte Préa­la­ble 0100) z utwo­rem Bło­go­sła­wiony z kan­taty Afir­ma­cje do nagrody „Fry­de­ryk 2001″; 2002 — I nagrody na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Kom­po­zy­tor­skim z oka­zji 45-lecia Opery na Zamku w Szcze­ci­nie za operę kame­ralną I co wy na to? czyli cier­pie­nia nowego Piran­della. W 2003 insce­ni­za­cja tej opery zna­la­zła się w finale ple­bi­scytu szcze­ciń­skiej prasy i tele­wi­zji — w kate­go­rii Przed­sta­wie­nie Sezonu — i uzy­skała nomi­na­cję do Bursz­ty­no­wego Pier­ście­nia, a w 2004 film z jej pre­miery został reko­men­do­wany przez Pol­ską Sek­cję Inter­na­tio­nal The­ater Insti­tute do prze­glądu fil­mów ope­ro­wych pod­czas Eighth Inter­na­tio­nal Music The­ater Work­shop „New Works in Opera and Music The­ater” w Mona­chium (Niemcy) i jako jedyny repre­zen­to­wał tam Pol­skę. Została ponadto uho­no­ro­wana Meda­lem Filca (I nagroda) pod­czas XXIX Szkoły Mate­ma­tyki Poglą­do­wej Aka­de­mii Pod­la­skiej w Siedlcach.

Jako teo­re­tyk muzyki posiada w dorobku 4 książki, ponad 20 publi­ka­cji w książ­kach, 20 arty­ku­łów, 40 refe­ra­tów (w tym komen­ta­rzy do poka­zów lub warsz­ta­tów) poświę­co­nych tech­nice kom­po­zy­tor­skiej i muzyce współ­cze­snej oraz zagad­nie­niom kre­atyw­nego naucza­nia i ana­li­zie muzyczno-ruchowej. Jest współ­au­torką dwóch pozy­cji książ­ko­wych, w tym: Nowe poko­le­nie kom­po­zy­to­rów pol­skichalma­nach, red. M. Stow­piec, A. Gro­nau, J. Kazem-Bek, Pomo­rze, Byd­goszcz 1988, oraz autorką dwóch ksią­żek Ryt­mika w Aka­de­mii Muzycz­nej im. F. Cho­pina w War­sza­wie,  AMFC, War­szawa 2004 i Poemat — Requ­iem. Forma zna­cząca, War­szawa 2007. Ponadto przy­go­to­wała 4-godzinny film Ryt­mika w uję­ciu Bar­bary Tur­skiej, Warszawa-Krynica 2000. Jako redak­tor wydała bli­sko 20 publi­ka­cji, w tym dwu­to­mowy Alma­nach kom­po­zy­to­rów Aka­de­mii Muzycz­nej im. F. Cho­pina w War­sza­wie, AMFC, War­szawa 2004.

Jest człon­kiem Związku Kom­po­zy­to­rów Pol­skich (od 2009 sekre­ta­rzem gene­ral­nym) i Pol­skiego Towa­rzy­stwa Muzyki Współ­cze­snej. Aktyw­nie działa w war­szaw­skim Klu­bie Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej. W 2002 wybrano ją do Rese­arch Board of Advi­sors — Ame­ri­can Bio­gra­phi­cal Insti­tut, Inc. Rale­igh. North Karo­lina, USA.

Młodzieżowa Orkiestra Kameralna Divertimento

Orkiestra istnieje od 1997 roku. Założycielem i dyrygentem Orkiestry jest Elżbieta Ostrowska. W Orkiestrze grają uczniowie i absolwenci PSM I st. im. Karola Kurpińskiego w Warszawie. W swoim dorobku artystycznym Orkiestra ma kilkadziesiąt koncertów w kraju i za granicą, m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, w Bazylice św. Krzyża w Warszawie w ramach cyklu Musica Sacra, w Sali Koncertowej Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, na Jasnej Górze w Częstochowie, w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie.
W dniach od 16 do 23 maja 2002 r. Orkiestra brała udział w 7th European Youth Music Festival Switzerland 02, organizowanym w ramach światowej wystawy EXPO 2002 w Szwajcarii.
W sierpniu 2001 roku Orkiestra miała zaszczyt wystąpić dla Ojca Świętego Jana Pawła II na prywatnej audiencji w czasie Jego letnich wakacji w Castel Gandolfo, a w styczniu 2005 roku w Auli Pawła VI w Watykanie podczas ostatniej Audiencji Generalnej Ojca Świętego Jana Pawła II.
Od 29 kwietnia do 13 maja 2006 roku, dzięki dofinansowaniu w ramach Programów Operacyjnych „Promocja polskiej kultury za granicą” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orkiestra koncertowała w Kanadzie, między innymi w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, w Centrum Kultury Polskiej w Mississauga, w Katedrze w St. Catharines oraz w Muzeum Cywilizacji w Ottawie.
19 sierpnia 2007 roku podczas Inauguracji I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2007, Orkiestra dokonała prawykonania specjalnie dla niej skomponowanego przez Alicję Gronau utworu – „Suita Krasnobrodzka”, a podczas II Festiwalu w 2008 roku prawykonania utworu Dariusza Przybylskiego „Concerto Festivo”.
9 listopada 2007 roku orkiestra wystąpiła podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” w Pałacu w Helenowie.
W dniach 27-30 kwietnia 2008 roku Orkiestra koncertowała w Ambasadzie RP w Kopenhadze i w Blaagaards Kirke w Noerrebro w Kopenhadze.
We wrześniu 2009 roku Orkiestra miała zaszczyt zaprezentować się podczas Audiencji Generalnej Ojca Świętego Benedykta XVI w Watykanie oraz w XV-wiecznym Kościele Świętego Stanisława w Rzymie.
1 stycznia 2011 roku na zaproszenie Asessora Prowincji Reggio di Calabria, Orkiestra wystąpiła z Koncertem Noworocznym w Placanica we Włoszech.
15 maja 2012 roku razem z chórem Puellae Cantates Orkiestra wzięła udział w Uroczystej Inauguracji Sali Koncertowej Gotyckiego Zamku w Litoměřicach w Czechach.
W dniach 3 – 6 maja 2013 r. Orkiestra reprezentowała Polskę podczas 61 European Music Festival for Young People w Neerpelt w Belgii, podczas którego biorąc udział w Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych została Laureatem 1 miejsca z najwyższym wyróżnieniem Summa Cum Laude.

Zdjęcie przedstawia ELŻBIETĘ OSTROWSKĄ – DYREKTORA FESTIWALU

Elżbieta Ostrowska


Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego; od 1990 roku pedagog w PSM I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Warszawie; twórca i dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO; przez kilkanaście lat związana z Teatrem Polskim w Warszawie w charakterze muzyka instrumentalisty – skrzypka; Fundator i Prezes Zarządu założonej w 1999 roku Fundacji Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO.
Urodzona w Zamościu, absolwentka PSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu w klasie skrzypiec. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury prof. Wita Zawirskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Autorka opracowań utworów muzyki klasycznej na zespoły kameralne i orkiestrę, a także programów edukacyjno-wychowawczych, uwzględniających w szczególności wartości polskiej tradycji patriotyczno-narodowej. Inicjator i współorganizator koncertów połączonych z akcjami charytatywnymi: Pomoc dzieciom Afryki, Koncert na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Koncert w duchu odbudowy Ołtarza Ojczyzny w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.
Autorka publikacji z zakresu realizacji projektów w sferze promocji i upowszechniania kultury, opublikowanych w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Organizator licznych koncertów i tournee artystycznych Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO w Polsce i poza jej granicami: Włochy – 2001, 2005, 2009 i 2010 rok, Szwajcaria – 2002, Ukraina – 2005, Kanada – 2006, Dania – 2008, Czechy – 2012, Belgia – 2013; koncertów charytatywnych, warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz nagrań płytowych.
Dwukrotna laureatka Nagrody Indywidualnej Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za wkład w rozwój kultury polskiej. W 2005 roku wyróżniona Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pełną oddania pracę pedagogiczną. Od Kapituły Fundacji Wokulski otrzymała wyróżnienie Pozytywista Roku 2010 w kategorii Kultura i Sztuka za „działalność promującą i wspierającą młode talenty w muzyce”.
Za całokształt pracy pedagogicznej i artystycznej Elżbieta Ostrowska w 2010 roku została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej

dr Jarosław Wróblewski

Kształ­ce­nie muzyczne roz­po­czął w Pań­stwo­wej Szkole Muzycz­nej I i II st. w Bia­łym­stoku w kla­sie orga­nów prof. Marii Ter­lec­kiej. W latach 1988–1993 stu­dio­wał w Aka­de­mii Muzycz­nej im. Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie, którą ukoń­czył z wyni­kiem bar­dzo dobrym w kla­sie orga­nów prof. Józefa Sera­fina.
W latach 1993–2002 kształ­cił się w Hoch­schule für Musik und dar­stel­lende Kunst Mozar­teum w Sal­zburgu  w kla­sie prof. Heri­berta Met­zgera, który ukoń­czył z wyróż­nie­niem i nagrodą Mini­stra Repu­bliki Austrii, a od roku 1995 na wydziale „Kato­lic­kiej Muzyki Kościel­nej” gdzie uzy­skał dyplo­mem z wyróż­nie­niem w spe­cjal­no­ściach: organy, dyry­gen­tura chó­ralna, impro­wi­za­cja orga­nowa i kom­po­zy­cja kościelna.
Brał udział w licz­nych kon­kur­sach orga­no­wych i został lau­re­atem nastę­pu­ją­cych z nich: Ogól­no­pol­skie Prze­słu­cha­nia Uczniów Szkół Śred­nich w Ino­wro­cła­wiu (I miejsce), Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs Orga­nowy w Kamie­niu Pomor­skim (IV miejsce), Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs Orga­nowy w Gdań­sku (wyróżnienie), Kon­kurs Orga­nowy „Bacha i Buxte­hu­dego” w Szek­szard (Węgry) (III miejsce), Kon­kurs Orga­nowy w San Elpido a Mare (Wło­chy) (runda finałowa).

Jako soli­sta, dyry­gent i muzyk kame­ralny wystę­puje w Pol­sce, Cze­chach, Austrii, Niem­czech, Szwaj­ca­rii, na Ukra­inie, bio­rąc udział w licz­nych pra­wy­ko­na­niach utwo­rów kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych (Seierl, Radit­sch­nig, Mah­moud, Przy­byl­ski).
Przez wiele lat współ­pra­co­wał z Mię­dzy­na­ro­do­wym Towa­rzy­stwem im. Paula Hofhay­mera w Sal­zburgu, dla któ­rego przy­go­to­wał liczne pro­duk­cje muzyczne (m.in. wyko­na­nie wszyst­kich dzieł orga­no­wych Jehana Ala­ina).
Dzia­łał rów­nież jako muzyk kościelny w kilku kościo­łach Sal­zburga (Pfarre Wals, Pfarre Parsch, St. Micha­el­kir­che), następ­nie w kościele św. Anny w Pia­secz­nie i Kole­gia­cie św. Anny w Wila­no­wie, kul­ty­wu­jąc orga­nową muzykę litur­giczną oraz impro­wi­za­cję i kom­po­zy­cję kościelną.
Oprócz wystę­pów solo­wych współ­pra­co­wał z wie­loma orkie­strami i zespo­łami wokalno-instrumentalnymi (Orkie­stra Fil­har­mo­nii Naro­do­wej, Orkie­stra Kame­ralna Fil­har­mo­nii Naro­do­wej, Col­le­gium Musi­cum St. Gal­len, Sin­fo­nie­or­che­ster der Hoch­schule Mozar­teum, Capella Byd­go­stien­sis, Orkie­stra Fil­har­mo­nii Szcze­ciń­skiej), jak rów­nież z soli­stami i zespo­łami, uczest­ni­cząc w kon­cer­tach i nagra­niach.
Dok­to­rat w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej instru­men­ta­li­styka uzy­skał w roku 2006 w Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie na pod­sta­wie roz­prawy Źró­dła inspi­ra­cji kom­po­zy­tor­skich Antona Heil­lera (1923–1979) w świe­tle wybra­nych kom­po­zy­cji orga­no­wych doj­rza­łego okresu jego twór­czo­ści. W latach 2002–2012 pra­co­wał w Insty­tu­cie Muzy­ko­lo­gii Kato­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu Lubel­skiego Jana Pawła II pro­wa­dząc klasę orga­nów oraz zaję­cia z har­mo­nii modal­nej.
Obec­nie jest adiunk­tem w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie, a także nauczy­cie­lem orga­nów w Pań­stwo­wej Szkole Muzycz­nej im. Józefa Elsnera w War­sza­wie.
W latach 2009–2010 był słu­cha­czem Pody­plo­mo­wych Stu­diów Teo­rii Muzyki w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie.
W wybo­rach 2012 został wybrany na pro­dzie­kana Wydziału For­te­pianu, Kla­we­synu i Orga­nów Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina w kaden­cji 2012–2016.
Oprócz pracy arty­stycz­nej pro­wa­dzi oży­wioną dzia­łal­ność naukową (wykłady, semi­na­ria, kursy mistrzow­skie, publi­ka­cje, hasła encyklopedyczne).

Możesz również polubić…